Onze privacyverklaring

For the English privacy statement, read below

Onze privacyverklaring uitgeklaard

Teleperformance Belgium B.V. handelend onder de naam Teleperformance gaat zorgvuldig om met de gegevens die je aan ons verstrekt en natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wet en regelgeving. Ook met de inwerkingtreding van de GDPR (General Data Protection Regulation) ofwel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij hebben onze systemen beveiligd volgens de huidige technologische standaard. Hoe wij omgaan met kandidaat gegevens, lees je hieronder.

Doel van de verwerking

Wij zijn een werkgever in België en hebben vrijwel altijd met persoonsgegevens te maken. Zonder telefoonnummer of ander soort van contact mogelijkheid, kunnen we die toffe job bij ons niet met jou bespreken.

Wie ziet jouw gegevens nog meer?

In eerste instantie gebruikt de recruiter jouw gegevens om contact met je op te nemen. Je hebt hier dan altijd toestemming voor gegeven*. Als jij enthousiast wordt van het verhaal van de recruiter, dan stuurt hij/zij jouw gegevens door naar de hiring manager. Dat is degene die uiteindelijk bepaalt of jij het team mag komen versterken. Ben jij nog steeds enthousiast en wij ook? Mooi! Dan sturen we je gegevens door naar de afdeling die het contract voor je opstelt.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op jobs.teleperformance.be ga je ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases en dat wij deze gegevens mogen gebruiken om jou een passende vacature voor te leggen. Bovendien geef je toestemming om jouw persoonlijke gegevens (naw gegevens, CV etc.) die je hebt ingevuld bij je sollicitatie tot 1 jaar na de datum van je sollicitatie te laten bewaren door Teleperformance. We kunnen jouw gegevens gebruiken om je te benaderen voor een andere passende baan binnen onze organisatie.
Na dit jaar worden jouw gegevens automatisch geanonimiseerd in ons systeem tenzij je aangeeft dit niet te willen. Enkele weken voordat deze termijn aanbreekt, ontvang je van ons een mail met de vraag of je de bewaartermijn van je gegevens wilt verlengen. Als je hierop geen actie onderneemt dan worden je gegevens geanonimiseerd en kan Teleperformance op geen enkele manier de gegevens naar jou herleiden.

 • Zonder toestemming: niet
 • Je hebt toestemming gegeven, maar wordt niet aangenomen: we vragen jou of we jouw gegevens mogen bewaren. Als jij ons geen toestemming geeft, wordt automatisch het anonimiseringsscript op jouw gegevens toegepast.
 • Je bent aangenomen (whoop whoop): Zo lang je bij ons in dienst bent, hebben we je gegevens nodig en worden deze volgens alle wetten en regels bewaard. De afdeling Human Resources neemt vanaf nu jouw gegevens in beheer.

Algemene gegevens bezoekers jobs.teleperformance.be

We verzamelen en analyseren de gegevens over het bezoek aan jobs.teleperformance.be om de site te verbeteren en aan te laten sluiten op de wensen van jou als gebruiker. De gegevens verzamelen wij met behulp van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van jouw computer achterblijven. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van deze cookies, dan kan je in jouw browser ‘cookies off’ inschakelen. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over jobs.teleperformance.be kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

De toestemming intrekken. Ook dat kan!

Wanneer jij in eerste instantie toestemming hebt gegeven, maar later toch van gedachte verandert, heb je te allen tijde het recht om aan te geven dat je wilt dat je gegevens niet langer opgeslagen worden. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar onze Country Privacy Lead : Sven Cultiaux – sven.cultiaux@teleperformance.com. Zodra wij de melding ontvangen, reageren we op jouw gegevens binnen 1 maand een anonimiseringsscript toe.

Voor:

 • Persoonlijke gegevens opvragen;
 • Persoonlijke gegevens verwijderen
 • Rectificatie van persoonsgegevens

Kan je een verzoek indienen op: http://www.teleperformance.com/en-us/data-privacy-information-and-inquires/

Toch klachten over onze privacyverklaring?

Daar balen we van. We doen er alles aan om te zorgen dat in geen geval de databescherming in het gedrang komt. Of het gevoel daarvan. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over onze privacyverklaring, dan kan je die melden bij onze Country Privacy Lead Sven Cultiaux via sven.cultiaux@teleperformance.com.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over onze privacyveerklaring via jobs.teleperformance.be? Stuur dan een mail naar hr.belgië@teleperformance.com. Vermeld daarin je naam en contactgegevens, zodat we binnen 5 werkdagen contact met je kunnen opnemen.

 

 • *Toestemming voor het gebruik van je gegevens
  Er is verschil tussen direct of indirect verzamelde gegevens.

  • Direct verzamelde gegevens: Gegevens die jij bij ons achterlaat, zijn direct verzamelde gegevens.
  • Indirect: Gegevens die wij online van jou vinden zijn indirect verzamelde gegevens. Teleperformance gebruikt specifieke bronnen om gegevens van kandidaten zoals CV databases waar jij jouw gegevens hebt opgeslagen. Maar ook op LinkedIn kunnen we je gegevens vinden als je profiel openbaar is. Deze gegevens gebruiken we alleen om te kijken of jij interesse hebt in een baan bij ons. Als we contact met jou opnemen, doen we dat digitaal. Jij ontvangt meteen een bericht waarin je aangeeft of je het op prijs stelt dat we je gegevens hebben gebruikt. Jouw gegevens worden direct verwijderd als jij ons geen toestemming geeft.

Privacyverklaring in het Engels

Privacy statement

PerfectCall B.V. operating under the name Teleperformance handles the data you provide to us with care and of course we comply with the applicable laws and regulations. Also with the entry into force of the GDPR (General Data Protection Regulation). We have secured our systems according to the current technological standard. You can read how we deal with candidate data below.

Purpose of the processing

We are a major employer in the Benelux and therefore always have to deal with personal data. Without your phone number or other kind of contact information, we can’t discuss that great job with you.

Who else can see your data?

In the first instance, the recruiter will use your details to contact you. In this case you have given permission for this*. If you become enthusiastic about the recruiter’s story, he/she will forward your personal information to the hiring manager. That’s the one who ultimately decides whether or whether not you can join the team. Are you still enthusiastic and so are we? Great! We will then forward your details to the department that will draw up the contract for you.

How long do we store your data?

By entering personal data on jobs.teleperformance.be you agree that your personal data will be stored in one or more of our databases and that we may use this data for job opportunities. In addition, you consent to the retention by Teleperformance of your personal data (name, phone number, CV, etc.) that you have entered in your application for a period of 1 year from the date of your application. We may use your information to contact you for another suitable job within our organization.

After this year your data will be automatically anonymized in our system unless you indicate that you do not want to do so. A few weeks before this deadline, you will receive an email from us asking if you would like to extend the retention period of your data. If you do not take any action on this, your data will be anonymised and Teleperformance will not be able to trace the data back to you in any way.

 • Without permission: not
 • You have given your permission, but it will not be accepted: we ask you to allow us to keep your data. If you do not give us your consent, the anonymization script will automatically be applied to your data.
 • You have been hired (whoop whoop): As long as you have been employed by us, we will need your data and it will be stored according to all laws and regulations. From now on, the Human Resources department will manage your data.

General information visitors jobs.teleperformance.be

However, we do collect and analyse the data about the visit to jobs.teleperformance.be in order to improve the site and to make it fit with your wishes as a user. We collect the data with the help of cookies. These are small pieces of information that remain on the hard disk of your computer. If you object to the use of these cookies, you can enable cookies off in your browser. Statistical information and other impersonal data about jobs.teleperformance.be can be made available to third parties.

Withdraw the authorisation. That is also possible!

If you have given your consent in the first instance, but subsequently change your mind, you have the right at any time to indicate that you no longer want your data to be stored. You can do this by sending an e-mail to our Data Protection Officer: Sven Cultiaux – sven.cultiaux@teleperformance.com. As soon as we receive the notification, we will respond to your data within 1 month with an anonymization script.

For:

 • Request personal data;
 • Deleting personal data
 • Rectification of personal data

You can submit a request at: http://www.teleperformance.com/en-us/data-privacy-information-and-inquires/

Do you have a complaint?

That’s what we’re baling from. We do everything we can to ensure that data protection is not compromised under any circumstances. Or the feeling of that. If you should have a complaint, you can report it to our Data Protection Officer Sven Cultiaux at sven.cultiaux@teleperformance.com. In addition, you can also contact the Authority for Personal Data at www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Questions or remarks?

Do you have any questions or comments regarding your privacy via jobs.teleperformance.be? Send an e-mail to recruitment@nl.teleperformance.com. Please give your name and contact details so that we can contact you within 5 working days.

*Permission to use your data
There is a difference between data collected directly or indirectly. Directly collected data: Data you leave with us is directly collected data.